Reklamacje

 Procedura reklamacyjna dla klientów Sklepu Internetowego

 

  1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.
  2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy. 
  3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: sklep.szczecin@tzmo.com.pl i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową. 
  4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną. 
  5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 
  6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

 

Procedura reklamacyjna dla klientów Hurtowych

 

 

Procedura reklamacji i zwrotów w CitoNet Szczecin Sp. z o.o.

obowiązująca od dnia 01.02.2020 r.

Reklamacje i zwroty dotyczące towarów lub usług świadczonych przez CitoNet Szczecin Sp. z o.o,. mogą być zgłaszane w dwóch opisanych poniżej przypadkach

 

  1. REKALMACJA NIEZGODNOŚCI STWIERDZONA PRZY DOSTAWIE

 

Brak towaru

Towar uszkodzony

Niezgodność z fakturą

 

Klient może zgłosić kierowcy wyłącznie podczas trwania dostawy

 

Kierowca ma obwiązek posiadania odpowiedniego druku. Po wypisaniu formularza reklamacji jedną kopię zabiera, drugą zostawia u klienta (UWAGA prosimy zachować formularz, jako dowód zgłoszenia reklamacji). W przypadku braku druku u kierowcy, prosimy o pobranie druku z naszej strony www oraz zgłoszenie reklamacji przez e-mail TYLKO W DNIU DOSTAWY!

 

W przypadku uznanej reklamacji, brakującego lub wadliwego towaru, wystawiana będzie korekta do faktury w ciągu 3 dni od dostawy.

 

Korekta będzie wysłana mailem z prośbą o potwierdzenie otrzymania korekty poprzez wysłanie odpowiedzi na maila z treścią: potwierdzam otrzymanie faktury korygującej

 

Reklamacje dotyczące błędów wymienionych wyżej niezgłoszone w trakcie dostawy nie będą rozpatrywane. Bardzo prosimy o sprawdzanie towarów podczas dostaw.

 

 

  1. REKLAMACJA ZGŁASZANA PO DOSTAWIE

 

 

Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia, wady ukrytej, dostawy towarów po terminie przydatności lub innych przypadków niestwierdzonych przy dostawie muszą być zgłaszane drogą mailową na adres:

 

reklamacje.szczecin@tzmo.com.pl

 

Jeżeli klient nie ma możliwości zgłosić reklamacji poprzez e-mail – zgłasza do przedstawiciela handlowego (Przedstawiciel wysyła formularz do BOK, na podany wyżej e-mail)

 

Formularz załączony został do wiadomości, można go również pobrać na naszej stronie internetowej

 

Rozpatrywane będą tylko reklamacje zgłoszone 14 dni od daty wystawienia faktury. Klient może zgłosić odwołanie od decyzji wydanej przez CitoNet Szczecin Sp. z o.o., w sprawie przeprowadzonej oceny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

ZWROTY TOWARÓW

 

CitoNet Szczecin nie przyjmuje zwrotów pełnowartościowego towaru. Zwrot do korekty może odbyć się tylko i wyłącznie w szczególnych i uzasadnionych sytuacjach.

 

 

Bardzo prosimy o przemyślane zakupy.

 

Wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia, będą kierowane na adres mailowy, z którego zgłoszenie zostało wysłane.

Informujemy:

W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku, gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.

W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia jej otrzymania.

Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

Przy odbiorze zamówienia zawierającego Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki oraz zgodność z dokumentem sprzedaży. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Sprzedawcy, zgodnie z zasadami wymienionymi powyżej.

 

>>>formularz reklamacyjny CitoNet Szczecin<<<