Regulamin

 

Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO „CITONET.SZCZECIN.PL” OBOWIĄZUJĄCY OD 25 GRUDNIA 2014r.


I. Definicje.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin,
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy citonet.szczecin.pl prowadzony przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem,
 3. Strona Internetowa – strona internetowa citonet.szczecin.pl,
 4. Sprzedawca – CitoNet Szczecin sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128233, NIP 851-20-72-633, REGON 811023855, kapitał zakładowy 80 000 zł,
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uprawniona, zgodnie z prawem polskim, do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, która podejmuje działania w celu zawarcia Umowy Sprzedaży,
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który podejmuje działania w celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Towar – rzecz ruchoma przeznaczona przez Sprzedawcę do sprzedaży poprzez Sklep Internetowy lub sprzedana poprzez Sklep Internetowy,
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektornicznej.
 9. Sprzedaż Konsumencka – Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, nabywającym Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,
 10. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży złożone Sprzedawcy przez Klienta zgodnie z Regulaminem,
 11. Cena – cena sprzedaży Towaru obejmująca podatek od towarów i usług (VAT), wyrażona w złotych polskich, nie zawierająca Kosztu Dostawy,
 12. Koszt Dostawy – koszt dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży, wyrażone w złotych polskich,
 13. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet na zasadach określonych Regulaminem. 
 2. Sprzedawca nie prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaży hurtowej. Sprzedawca nie prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaży wyrobów medycznych podmiotom realizującym zaopatrzenie na zlecenie w zakresie wyrobów medycznych oraz dostawcom tych wyrobów w rozumieniu art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 ze zm.).
 3. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę http://www.citonet.szczecin.pl. Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie (adres:      CitoNet Szczecin sp. z o. o., ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin,) lub drogą elektroniczną (adres: sklep.szczecin@tzmo.com.pl).
 4. Informacje o Towarze podane na Stronie Internetowej, w tym jego opis oraz Cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Sprzedaż Towarów poprzez Sklep Internetowy następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta i potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia tego Zamówienia do realizacji.
 6. Sprzedawca samodzielnie decyduje jaki Towar i jaka Cena Towaru są zamieszczone na Stronie Internetowej. Sprzedawca może samodzielnie zmieniać asortyment Towaru i Cenę Towaru na Stronie Internetowej, w tym określać zasady promocji. Informacja o Cenie zamieszczona na Stronie Internetowej jest wiążąca dopóki nie zostanie usunięta ze Strony Internetowej lub zmieniona na Stronie Internetowej.
 7. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.
 8. Informacja o cenie podawana na stronie na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


III. Rejestracja i składanie Zamówień.

 1. Klient może złożyć Zamówienie wyłącznie poprzez Stronę Internetową.
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga uprzedniego zarejestrowania się Klienta w systemie informatycznym Sprzedawcy lub wybranie formy jednorazowych zakupów, polegającego na wypełnieniu przez Klienta w sposób prawidłowy i kompletny formularza znajdującego się na Stronie Internetowej.
 3. Po rejestracji Klient powinien używać swojego aktualnego loginu i hasła oraz chronić poufność loginu i hasła. Klient ponosi konsekwencje ujawnienia przez Klienta loginu i hasła osobom trzecim.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta polega na wypełnieniu przez Klienta w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz potwierdza Cenę zamówionego Towaru. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższego potwierdzenia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości e-mail. Jeżeli Klient nie otrzyma powyższego potwierdzenia najpóźniej następnego Dnia Roboczego po złożeniu Zamówienia, Umowa Sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 6. Sprzedawca może przed potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji zwrócić się do Klienta z prośbą o udzielenie wyjaśnień, jeżeli treść Zamówienia budzi uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.

 

IV. Zapłata Ceny i Kosztu Dostawy; dostawa Towaru.

 1. W razie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy Cenę i Koszt Dostawy.
 2. Cenę Towaru stanowi cena wskazana na Stronie Internetowej w chwili złożenia Zamówienia. 
 3. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką kurierską GLS lub poprzez Paczkomaty Inpost. Koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu dostawy towaru. Przy zamówieniach powyżej kwoty 99 zł Klient nie ponosi kosztów dostawy.
 4. Klient składając Zamówienie wybiera według swego uznania jeden z dwóch sposobów zapłaty Ceny i Kosztu Dostawy:
  1. płatność za pobraniem
  2. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności internetowych przy składaniu zamówienia
 5. Sprzedawca dostarcza Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 6. Sprzedawca dostarcza Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży przesyłką kurierską.
 7. Jeżeli Klient wybierze sposób zapłaty przelewem, Sprzedawca dostarcza Towar w terminie od 2 do 7 Dni Roboczych od otrzymania zapłaty pełnej kwoty Ceny i Kosztu Dostawy.
 8. Jeżeli Klient wybierze sposób zapłaty gotówką, Sprzedawca dostarcza Towar w terminie od 2 do 7 Dni Roboczych po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, za pobraniem Ceny i Kosztu Dostawy przez kuriera przy dostawie Towaru.

 

V. Postępowanie reklamacyjne.

 1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy. 
 3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: sklep.szczecin@tzmo.com.pl i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową. 
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną. 
 5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 
 6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.


VI. Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 VIII.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. . 
 6. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.
 7. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: CitoNet Szczecin sp. z o. o., ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin na koszt Kupującego.
 8. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

 

VII. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego. 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu lub jego systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
  2. skutki korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem,
  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
  4. niedostępność Strony Internetowej z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy.

 

VIII. Ochrona treści Strony Internetowej.

 1. Treść Strony Internetowej, w tym w szczególności znaki towarowe, loga, fotografie i utwory plastyczne, jest przedmiotem ochrony na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410), i nie może być dowolnie wykorzystywana przez Klienta lub osoby trzecie.

 

IX. Rozstrzyganie sporów.

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z Regulaminu lub z Umowy Sprzedaży, będą rozstrzygać:
  1. w przypadku sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem – sądy powszechne właściwe według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
  2. w przypadku sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem – sądy powszechne właściwe miejscowo dla miasta Szczecina.

 

X. Zmiany Regulaminu; zakończenie lub zawieszenie działalności Sklepu Internetowego.

 1. Sprzedawca może zmieniać Regulamin informując o tym na Stronie Internetowej. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień złożonych przez Klienta przed poinformowaniem na Stronie Internetowej o zmianie Regulaminu, ani Umów Sprzedaży zawartych przed poinformowaniem na Stronie Internetowej o zmianie Regulaminu; nie wpływają również na prawa i obowiązki stron tych Umów Sprzedaży.
 2. Sprzedawca może zakończyć lub zawiesić działalność Sklepu Internetowego informując o tym na Stronie Internetowej. Zakończenie lub zawieszenie działalności Sklepu Internetowego nie dotyczą Zamówień złożonych przez Klienta przed poinformowaniem na Stronie Internetowej o zakończeniu lub zawieszeniu działalności Sklepu Internetowego, ani Umów Sprzedaży zawartych przed poinformowaniem na Stronie Internetowej o zakończeniu lub zawieszeniu działalności Sklepu Internetowego; nie wpływają również na prawa i obowiązki stron tych Umów Sprzedaży.

 

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827) .
 3. Regulamin odwiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego "CITONET.SZCZECIN.PL"

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

I. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. CitoNet Szczecin sp. z o. o., ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą.
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

II. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Rzecz/rzeczy, które Państwo otrzymali w związku z umową proszę odesłać lub przekazać nam tj. CitoNet Szczecin sp. z o. o., ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin  niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Do pobrania

 

 Formularz zwrotu (załącznik nr 2)